Anvendelsesvilkår ("vilkår")

1. Beskrivelse af tjenesten

sammen-om.eu er en samarbejdsbaseret onlineplatform ("tjeneste"), der har til formål at tilskynde borgere og organisationer til at deltage i demokratiet.

Platformen ejes af Den Europæiske Union, repræsenteret ved Europa-Parlamentet, og er blevet udviklet med henblik på at sætte borgere og organisationer i stand til at spille en aktiv rolle i at skabe en lysere fremtid i EU. Den giver borgere og organisationer mulighed for at interagere med sammen-om.eu-fællesskabet og dele tiltag, aktiviteter og erfaringer gennem multimedieindhold såsom lydklip, videoer, billeder og tekster ("indhold"). Brugerne kan desuden dele historier og personlige vidnesbyrd, registrere tiltag og arrangementer, foreslå og tilrettelægge arrangementer for resten af fællesskabet og bidrage med reklamemateriale til støtte for Parlamentets kommunikation.

2. Hvem kan bruge tjenesten?

Enhver person, som er mindst 13 år gammel, og som bor i eller uden for EU, kan bruge tjenesten. Mindreårige (under 18 år) skal have deres forælders eller værges tilladelse til at bruge tjenesten. Forældre eller værger til en mindreårig er bundet af disse vilkår og er ansvarlige for deres barns brug af tjenesten.

Personer, der benytter tjenesten på vegne af en organisation, bekræfter, at de har retlig bemyndigelse til at handle på vegne af den pågældende organisation, og at denne organisation accepterer disse vilkår. Organisationer er forpligtet til at underrette Parlamentet om eventuelle ændringer i organisationen, og/eller hvis deres repræsentant forlader organisationen.

3. Kategorier af brugere og servicefunktioner

sammen-om.eu-platformen har forskellige kategorier af brugere (i det følgende samlet benævnt "brugere"), som hver især har adgang til forskellige funktioner.

3.1. Ikke-registrerede brugere

"Ikke-registrerede brugere" er brugere, der ikke har oprettet en login-konto på sammen-om.eu. De har adgang til de oplysninger, begivenheder, downloadcentre, undervisningsmateriale og vidnesbyrd, der vises på sammen-om.eu. De kan gemme arrangementer til deres kalender og dele dem på de sociale medier. I downloadcentret kan ikke-registrerede brugere downloade og tilpasse det visuelle indhold om Parlamentets kampagner. De kan også downloade andre brugeres kampagnematerialer.

3.2. Registrerede brugere

"Registrerede brugere" er brugere, der har oprettet en login-konto på sammen-om.eu. De har adgang til de samme funktioner som de ikke-registrerede brugere. Derudover kan de redigere oplysninger på deres personlige område, tilmelde sig arrangementer, deltage i kurser og modtage post.

3.3. Bidragende brugere

"Bidragende brugere" er registrerede brugere, som kan levere indhold til offentliggørelse på sammen-om.eu i form af begivenheder og vidnesbyrd. De har adgang til de samme funktioner som de registrerede brugere. Derudover kan de uploade kampagnemateriale, der kan downloades af andre brugere. Dette indhold skal valideres af Parlamentet, inden det offentliggøres på sammen-om.eu.

3.4. Registrerede organisationer

"Registrerede organisationer" er organisationer, der har en login-konto på sammen-om.eu-platformen, som er oprettet af en repræsentant for organisationen. Når de registrerer sig på sammen-om.eu, modtager de meddelelser fra Parlamentet (nyhedsbreve, indbydelser til seminarer, undersøgelser osv.). Dette er det første skridt, som alle organisationer skal tage, før de kan blive en bidragende organisation.

3.5. Bidragende organisationer

"Bidragende organisationer" er registrerede organisationer, hvis repræsentanter kan levere indhold til offentliggørelse på sammen-om.eu. Repræsentanter for bidragende organisationer har adgang til de samme funktioner som bidragende brugere. De kan derudover foreslå en kort tekst sammen med organisationens navn og logo, der anvendes som organisationens offentlige profil. De kan tilføje et link til deres websted og til deres konti på sociale medier. De har desuden mulighed for at tilføje kampagneoplysninger til den offentlige profil. Dette indhold skal valideres af Parlamentet, inden det offentliggøres på sammen-om.eu.

Desuden kan bidragende organisationer deltage i det forum, der specifikt er dedikeret til bidragende organisationer.

4. Gældende vilkår

Ved at få adgang til og bruge tjenesten accepterer alle brugere at være bundet af disse vilkår og af følgende yderligere politikker og meddelelser:

 1.   juridiske meddelelse å Parlamentets websteder, medmindre andet er angivet i disse vilkår

 2.   privatlivspolitikken, som giver oplysninger om de registreredes rettigheder og om, hvordan personoplysninger behandles på sammen-om.eu-platformen

 3.   adfærdskodeksen, der fastlægger principperne for brugen af sammen-om.eu-platformen.

Der gælder særlige vilkår for bidragende brugere og bidragende organisationer (se afsnit 7).

Parlamentet kan ændre disse vilkår eller ovennævnte politikker for at afspejle ændringer i tjenestens funktionaliteter eller af juridiske eller sikkerhedsmæssige årsager. Parlamentet underretter brugerne om alle væsentlige ændringer af disse vilkår eller af en af ovennævnte politikker.

5. Suspension og ophævelse

Parlamentet forbeholder sig ret til at ophæve adgangen til tjenesten for alle brugere, der overtræder disse vilkår eller en af de ovennævnte politikker, der gælder for dem.

Parlamentet forbeholder sig ret til at suspendere eller ophæve adgangen til sammen-om.eu-konti, der ejes af registrerede brugere, bidragende brugere, registrerede organisationer eller bidragende organisationer, hvis det mener, at der er grundlag herfor, uden at Parlamentet på nogen måde kan gøres ansvarlig over for de førnævnte brugere, navnlig i tilfælde af gentagne overtrædelser af bestemmelserne i disse vilkår og politikker.

Parlamentet meddeler formelt de registrerede brugere, bidragende brugere, registrerede organisationer eller bidragende organisationer på forhånd om sin hensigt om at suspendere eller ophæve adgangen til sammen-om.eu-konti, som de ejer, og angiver årsagerne hertil og opfordrer dem til at fremsætte bemærkninger eller træffe afhjælpende foranstaltninger senest 15 kalenderdage efter modtagelsen af meddelelsen.

Hvis Parlamentet efter at have gennemgået de fremsatte bemærkninger fra eller de afhjælpende foranstaltninger truffet af registrerede brugere, bidragende brugere, registrerede organisationer eller bidragende organisationer beslutter at indstille suspensions- eller ophævelsesproceduren, underretter det formelt de registrerede brugere, bidragende brugere, registrerede organisationer eller bidragende organisationer herom.

Hvis der ikke er fremsat bemærkninger, eller hvis Parlamentet på trods af bemærkningerne fra de registrerede brugere, bidragende brugere, registrerede organisationer eller bidragende organisationer eller de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet, beslutter at fortsætte suspensions- eller ophævelsesproceduren, underretter det formelt de registrerede brugere, bidragende brugere, registrerede organisationer eller bidragende organisationer herom senest 15 kalenderdage efter modtagelsen af partnerens svar og angiver årsagerne til suspensionen eller ophævelsen, den dato, hvor den får virkning, og varigheden i tilfælde af suspension.

Registrerede brugere, bidragende brugere, registrerede organisationer og bidragende organisationer har ret til når som helst at lukke deres brugerkonti og indstille deres brug af tjenesten. Ophør af brug af tjenesten fritager imidlertid ikke brugerne for ansvar som følge af tidligere anvendelser af tjenesten og overtrædelser af disse vilkår.

6. Generelle anvendelsesvilkår for alle brugere

6.1. Anvendelse af tjenesten

Med forbehold af disse vilkår tildeles brugerne en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, ikke-overdragelig licens, som ikke kan gives videre som underlicens men kan trækkes tilbage, til at anvende den software, der leveres som en del af tjenesten. Denne licens giver alle brugere tilladelse til at benytte tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår.

Indhold offentliggjort på sammen-om.eu kan bruges i overensstemmelse med disse vilkår (se afsnit 6.6).

6.2. Anvendelse af Europa-Parlamentets logo

Parlamentets logo må kun anvendes i overensstemmelse med betingelserne for anvendelse af Europa-Parlamentets logo, navnlig for at fremme brugernes deltagelse i sammen-om.eu.

6.3. Begrænsninger for anvendelse

Intet i disse vilkår giver brugere af tjenesten ret til at:

 • gøre krav på ejendomsret til intellektuelle ejendomsrettigheder i tjenesten eller det indhold, der er offentliggjort på den

 • gengive, distribuere, sælge, licensere eller ændre dele af tjenesten eller indholdet, undtagen som tilladt i henhold til disse vilkår eller i henhold til gældende lovgivning

 • omgå eller de-aktivere tjenestens sikkerhedselementer, svigagtigt deltage i eller på anden måde forstyrre tjenestens funktion 

 • skaffe sig adgang til tjenesten ved hjælp af automatiserede midler såsom bots osv

 • indsamle eller anvende personoplysninger om andre brugere af tjenesten, medmindre de berørte personer har givet tilladelse hertil

 • anvende tjenesten til at udsende spam

 • anvende tjenesten til at udsende kommercielt eller politisk indhold 

 • anvende tjenesten til at sælge alle former for varer eller tjenester.

6.4. Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

Parlamentet respekterer tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder og forventer, at alle brugere gør det samme, når de interagerer inden for sammen-om.eu-fællesskabet. Parlamentet forbeholder sig ret til at fjerne ethvert indhold, der krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder, og til at suspendere/lukke konti tilhørende brugere af sammen-om.eu, som gentagne gange krænker andres ophavsret, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

Enhver rettighedshaver, der i god tro mener, at indhold, der stilles til rådighed på sammen-om.eu, krænker deres ophavsrettigheder eller varemærkerettigheder, kan sende en meddelelse til tjenestens administratorerne på copyright@together.eu.

6.5. Ansvarsfraskrivelse

Parlamentet kan ikke holdes ansvarligt for direkte eller indirekte skade, der måtte følge af brugen af tjenesten. Parlamentet træffer alle mulige foranstaltninger for at minimere gener forårsaget af tekniske fejl. Visse data eller andre oplysninger på sammen-om.eu kan f.eks. være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. I så fald kan Parlamentet ikke garantere, at tjenesten ikke afbrydes eller på anden måde påvirkes af problemer. Parlamentet påtager sig intet ansvar for mangelfuld datatransmission, der kan opstå som følge af internettets forskellige netværk eller uforenelighed med brugerens webbrowser.

Parlamentet kan ikke garantere, at oplysninger fra eksterne kilder og indhold fra brugere, der stilles til rådighed på sammen-om.eu, er pålidelige eller ajourførte. Oplysningerne på sammen-om.eu-platformen og aktiviteterne kan være forbundet med eksterne websteder eller applikationer, som Parlamentet ikke har nogen kontrol over, og som det ikke kan påtage sig noget ansvar for.

Når brugere af sammen-om.eu vælger at følge et link til et eksternt websted, der ikke er på europa.eu-domænet, forlader de Parlamentets officielle domæne og er underlagt det eksterne websteds cookie- og privatlivspolitikker og retlige politikker.

Overholdelse af gældende databeskyttelses- og tilgængelighedskrav på eksterne websteder, der har links til sammen-om.eu, er uden for Parlamentets kontrol og er det eksterne websteds udtrykkelige ansvar.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er ikke at begrænse Parlamentets ansvar i medfør af artikel 340 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

6.6. Anvendelse af indhold

Af hensyn til klarheden forstås ved indhold tekst, data (ikke-personlige) og multimediematerialer såsom tekster, tegninger, grafik, ikoner, billeder, fotografier, audio- og videomateriale, som Parlamentet, bidragende brugere eller bidragende organisationer stiller til rådighed på sammen-om.eu.

6.6.1.  Indhold leveret af Parlamentet

EU har eksklusiv ejendomsret til indhold, der leveres af Parlamentet. Brugere forpligter sig til at respektere EU’s intellektuelle ejendomsrettigheder, uden at dette berører rettigheder og undtagelser, der følger af gældende lovgivning.

Som hovedregel er genbrug (reproduktion eller anvendelse) af tekst- og multimediemateriale, som tilhører EU (identificeret ved ordene "© Den Europæiske Union, [år] – Kilde: European Parliament' eller '© European Union, [år] – EP' ) eller tredjeparter (© External source, [år]), og for hvilket EU har brugsretten, tilladt til personlig brug eller til anden ikkekommerciel eller kommerciel formidling, forudsat at hele materialet reproduceres, og kilden angives. Genbrug af visse data kan dog i nogle tilfælde være underlagt andre betingelser. I så fald nævnes de pågældende betingelser i tilknytning til materialet.

Ved delvis reproduktion af data eller multimediemateriale fra denne platform skal URL-linket til det komplette produkt eller det websted, hvorfra det stammer, også angives.

Brugerne må hverken fjerne eller ændre angivelser af ophavsmanden eller kilden, og de må ikke omgå de tekniske foranstaltninger til beskyttelse af dokumenter og multimediemateriale såsom restriktioner for muligheden for at printe eller downloade materiale og synlig eller usynlig tagging. Enhver overtrædelse kan føre til civilretlig og strafferetlig forfølgning.

Oversættelser af tekster eller dokumenter til andre sprog end de officielle sprogudgaver, der vises på sammen-om.eu, er tilladt på betingelse af, at den fornødne anerkendelse placeres på et tilstrækkeligt fremtrædende sted, efterfulgt af en passende ansvarsfraskrivelse, som begge oversættes til det relevante sprog:

"Oversat fra den originale [angiv sprog] udgave offentliggjort af Den Europæiske Union på sammen-om.eu [angiv URL-adresse eller sti]: "© Den Europæiske Union, [år] – Kilde: Europa-Parlamentet" eller "© Den Europæiske Union, [år] EP", [Navnet på indehaveren af den intellektuelle ejendomsret til oversættelsen] påtager sig det fulde ansvar for oversættelsen til [angiv sprog]".

6.6.2.  Indhold leveret af bidragende brugere og bidragende organisationer

Brugere må kun anvende det indhold, der er indgivet til sammen-om.eu af bidragende brugere og bidragende organisationer, i overensstemmelse med de funktioner og anvendelser, der er beskrevet i disse vilkår. Genbrug er kun tilladt med henblik på kommunikation og engagement i forbindelse med målene for sammen-om.eu, forudsat at kilden til indholdet (dvs. sammen-om.eu) anerkendes, og at de(n) relevante indholdsejer(e) angives korrekt.

Brugere må ikke genbruge bidrag indsendt af bidragende brugere og bidragende organisationer til sammen-om.eu til kommercielle eller andre formål, der ikke specifikt er tilladt i henhold til disse vilkår (se også afsnit 7.6).

7. Særlige anvendelsesvilkår for bidragende brugere og bidragende organisationer.

7.1. Bidragende brugeres levering af indhold

Bidragende brugere kan kun indsende indhold til sammen-om.eu, når de har registreret sig på sammen-om.eu-platformen og har oprettet en brugerkonto ved at angive deres fornavn, efternavn og e-mailadresse i overensstemmelse med disse vilkår og  privatlivspolitikken

7.2. Bidragende organisationers levering af indhold

Bidragende organisationer kan kun indsende indhold, når deres repræsentanter har registreret sig på sammen-om.eu-platformen og har oprettet en brugerkonto ved at angive deres fornavn, efternavn, e-mailadresse, organisationens navn og deres stilling i overensstemmelse med disse vilkår og privatlivspolitikken.

De bidragende organisationers offentlige profil og kampagner skal udarbejdes på et af EU's officielle sprog.

7.3. Ejerskab af indhold

Bidragydende brugere og bidragende organisationer er ansvarlige for og bevarer alle intellektuelle ejendomsrettigheder til ethvert indhold, som de indsender.

7.4. Evaluering af indhold og adfærdskodeks

Bidragende brugere og bidragende organisationer skal garantere, at de overholder adfærdskodeksen, og at de ikke gennem tjenesten vil distribuere indhold, der er i strid med disse vilkår og/eller adfærdskodeksen.

Indhold, der indsendes til sammen-om.eu af bidragende brugere og bidragende organisationer, vil blive evalueret af Parlamentet. Parlamentet forbeholder sig ret til at slette eller nægte at offentliggøre indhold, der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår eller adfærdskodeksen, uden at Parlamentet på nogen måde kan gøres ansvarlig over for brugeren.

Parlamentets evaluering af indholdet begrænser ikke det ansvar, der påhviler bidragende brugere og bidragende organisationer, som forbliver fuldt ansvarlige for deres indhold og er ansvarlige for skader eller andet ansvar som følge af ulovlig brug af tjenesten, herunder krænkelser af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

7.5. Licens til EU

Ved at indsende indhold til eller via sammen-om.eu giver bidragende brugere og bidragende organisationer EU, repræsenteret ved Parlamentet, en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri, ikke-kommerciel, underlicensberettiget licens til at anvende dette indhold, herunder retten til at genbruge, distribuere, ændre, oversætte, skabe afledte værker, vise og formidle det til offentligheden i alle medier med henblik på driften, fremme eller forbedring af sammen-om.eu-platformen eller fremme af Parlamentets aktiviteter, forudsat at kilden og indholdets ejer anerkendes.

Indhold kan udbredes på Parlamentets websteder, på sociale medier, i forbindelse med informations- og inddragelsesarrangementer og via alle dets øvrige kommunikationskanaler.

Licensen gives for hele varigheden af ophavsretten og, hvor det er relevant, af beslægtede rettigheder. Hvis indhold fjernes, vil licensen blive ophævet for fremtidig anvendelse, men ikke for anvendelse, der er givet tilladelse til før fjernelsen.

7.6. Licens til brugere

Bidragende brugere og bidragende organisationer giver også brugere af sammen-om.eu en verdensomspændende, ikke-eksklusive, ikke-overførbar, vederlagsfri, ikke-kommerciel og ikke-underlicensberettiget licens til at få adgang til eller anvende deres indhold gennem tjenesten, herunder retten til at genbruge, ændre, oversætte, skabe afledte værker, distribuere, vise og formidle dette indhold til offentligheden i et hvilket som helst medie, således som tjenestens funktioner tillader det, og kun til kommunikation og engagement inden for rammerne af sammen-om.eu-målene, forudsat at kilden til indholdet (dvs. sammen-om.eu) anerkendes, og at den/de relevante indholdsejer(e) udførligt nævnes.

Licensen gives for hele varigheden af ophavsretten og, hvor det er relevant, af beslægtede rettigheder. Hvis indhold fjernes, vil licensen blive ophævet for fremtidig anvendelse, men ikke for anvendelse, der er givet tilladelse til før fjernelsen.

7.7. Garantier

Bidragende brugere og bidragende organisationer garanterer hermed, at:

 • de er ophavsmand til og/eller rettighedshaver af det uploadede indhold og/eller har alle nødvendige licenser og samtykke fra tredjeparter, der har rettigheder over et sådant indhold

 • de har ret til at give Parlamentet og andre brugere tilladelse til at anvende indholdet i overensstemmelse med disse vilkår 

 • ingen tredjepart har rettigheder til det uploadede indhold, som på nogen måde kunne begrænse Parlamentets eller andre brugeres rettigheder som følge af disse vilkår

 • det indsendte indhold ikke krænker nogen lovgivning eller tredjemands rettigheder såsom ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, patenter, billedrettigheder for afbildede personer og ret til privatlivets fred.

7.8. Erstatningsansvar

Bidragydende brugere og bidragende organisationer er fuldt ansvarlige for deres indhold og er udtrykkeligt forpligtede til ikke at fremsætte ærekrænkende udtalelser og til ikke at krænke eller tillade nogen krænkelse af ophavsret, varemærker, databeskyttelse og privatlivets fred eller andre juridiske rettigheder.

Parlamentet påtager sig intet ansvar i sådanne tilfælde, og den bidragende bruger eller bidragende organisation vil være ansvarlig for enhver skade eller ethvert andet ansvar, der måtte opstå.

Bidragydende brugere og bidragende organisationer er ansvarlige for ethvert tab eller enhver skade, der forvoldes Parlamentet eller tredjeparter som følge af deres ulovlige adfærd under deres brug af tjenesten.

Bidragyderne er enige om at forsvare, holde Parlamentet skadesløs for og imod eventuelle krav, retssager eller procedurer som følge af overtrædelse af disse vilkår, herunder krænkelser af tredjemands ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

7.9. Personoplysninger i forbindelse med et bidrag

Personoplysninger opbevares, så længe offentliggørelsen af det tilhørende bidrag på sammen-om.eu-platformen anses for relevant af den dataansvarlige, hvor indholdet stilles til rådighed for alle borgere, der bruger platformen. Bidragydere kan også anmode om at få slettet deres egne bidrag.

Der vil ikke blive vist specifikke personoplysninger på platformen eller på noget andet websted, undtaget:

 • bidragsyderens fornavn (eller fulde navn, hvis bidragsyderen ønsker, at dette fremgår)

 • et billede af bidragsyderen 

 • et billede, der kan omfatte en identificerbar person

 • andre kontekstuelle detaljer, som bidragsyderen kan medtage i det specifikke indholdsbidrag.

Hvad angår personoplysninger i relation til sammen-om.eu-kontoen, se venligst siden om privatlivspolitikken .